25 травня 2017 року в Великоберезянській ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулося звітування директора школи Бернацького Віктора Миколайовича перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою та піклувальною радою навчального закладу за 2016-2017 навчальний рік, з метою утвердження відкритої і демократичної державно-громадянської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень у загальноосвітньому навчальному закладі.

 Інформація

директора школи Бернацького Віктора Миколайовича про свою діяльність протягом 2016-2017 н.р.

     І.        У  2016 - 2017 н.р.  педагогічний колектив Великоберезянської ЗОШ І-ІІІ ст.  розпочав  роботу над  методичною проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості".

Мета: реалізація нових підходів до особистісного розвитку учнів у сучасній школі;
розвиток в учнів життєвих компетентностей;
створення бази даних методик формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві;
вдосконалення професійної майстерності вчителів щодо використання активних методів навчання і виховання.
Завдання:

забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової  і базової середньої освіти;

вжиття ретельних заходів щодо охоплення навчанням дітей у мікрорайоні закладу та відповідно збільшення кількісного складу учнів  за шкільною мережею;

цілеспрямована робота щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників;

розвиток інформатизації та комп´ютеризації навчально-виховного процесу, організації управлінської діяльності з використанням ІКТ;

 впровадження  педагогіки співпраці, співдружності, що передбачає: повагу до особистості школяра, захищеність школяра від приниження, образ, поширення досвіду самоврядування;

продовження  роботи щодо виявлення та підтримки талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів;

неухильне виконання всіх нормативних документів щодо безпеки життєдіяльності дітей як у навчальному закладі, так і за його межами;

посилення особистої відповідальності педагогічного колективу щодо профілактики дитячого травматизму;

посилення роботи психологічної служби в напрямі превентивного виховання.

Продовжувати вивчати та застосовувати еле­менти інноваційних технологій, інтерактив­них методів навчання;

Забезпечити якісну підготовку та проведен­ня зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників школи;

Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської ак­тивності, організації здорового способу життя;

Розвивати  в учнівської молоді почуття гордості, патріотизму та поваги до рідного краю, національної символіки, до мови, історії, виховувати шанобливе ставлення до родини.

 Головні показники якісних змін в 2016-2017 н.р.  стали:

    1. Заходи для створення безпечних та комфортних умов навчання для учнів.
    2. Результативність участі учнів школи в олімпіадах, конкурсах та спортивних змаганнях.
    3. Зміцнення патріотичних поглядів серед  учнів школи.
    4. Модернізація навчальної бази школи.

    ІІ. У школі на початок 2016-2017 н.р. нараховується 22 педпрацівників. З них 20 мають основну роботу в даній школі. Вищу педагогічну  освіту мають 19 вчителів, а базову вищу - 3 вчителі. 13-ти педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії” та 10 з них звання «Старший вчитель», вчителів,  які мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої категорії”  - 2, вчителів, які мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст другої категорії”  - 2, 3 мають  кваліфікаційну категорію „спеціаліст” та 9-ий тарифний розряд.
    Тижневе навантаження вчителів здійснюється тарифікаційною комісією. У 2016/2017 навчальному році потреба закладу в педагогічних кадрах забезпечена на 100%.
Розстановка працівників здійснювалася у відповідності до їх фаху та кваліфікаційного рівня.
Згідно з планом навчально - виховної  роботи педагогічними працівниками закладу науково-методична робота проводилась  на рівні вивчення передових педагогічних технологій. 
    У школі діють 2 методоб’єднання та методична рада школи.  Головні зусилля членів методичної ради та керівників шкільних методичних об’єднань зосереджені на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально – психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що сприятиме покращенню виховного процесу в школі.
    Під керівництвом учителів учні нашої школи беруть участь у Всеукраїнеських учнівських олімпіадах І,   ІІ  та ІІІ етапів.
    За результатами участі в предметних олімпіадах школа входить до першої п’ятірки серед шкіл району.
    На жаль не всі вчителі на цьому рівні досягли поставленої  мети , є над чим працювати протягом наступного навчального року. Учні школи постійно беруть активну участь конкурсах з української мови та літератури («Соняшник»),  з математики („Кенгуру”), з історії («Лелека»),  з  фізики („Левеня”) та інших. Конкурси ці проводяться в Україні на платній основі, але коли підводимо підсумки, учні отримують сертифікати та призи. Це   свідчить про великий потенціал педагогічного колективу в роботі з обдарованими дітьми у цьому напрямку.

    Методична робота в школі проводиться планово, систематично відповідно до річного плану роботи, планів методичної ради та методичних об’єднань. Робота МО планується виходячи з потреб та інтересів вчителів. Пріоритетними є питання методики викладання навчального предмета, організації наставництва, допомоги вчителеві у виборі змісту навчального курсу, календарно-тематичного планування, особливостей викладання предметів з використанням новітніх технологій, проведення учнівських конкурсів, олімпіад, змагань.

Основні завдання і зміст методичної роботи школи визначається такими напрямками:
Першочерговими завданнями, спрямованими на реалізацію теми є:

підвищення рівня педагогічних знань і педагогічної майстерності вчителя;

вивчення і застосування у своїй діяльності інноваційних педагогічних технологій;

підвищення якості навчальних досягнень учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках;

підвищення ефективності навчально-виховного процесу через активізацію навчальної діяльності учнів;

підвищення значущості принципу індивідуалізації навчання;

запровадження Державного стандарту початкової загальної освіти;

реалізація основних положень особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання;

підтримка інноваційної, експериментальної діяльності педагогічних працівників;

організація і стимулювання суспільно-педагогічної діяльності педагогів;

впровадження інформаційних та комунікаційних технологій комп`ютерізації та інформатизації НВП;

 модернізація навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного підходу;

проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, робота зі здібними та обдарованими учнями;

диференціація навчання, робота з обдарованими дітьми;

профілізація навчання, науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного навчання;

залучення школярів до енергоощадного способу життя, питань використання енергії, економії енергії та ресурсів;

формування здорв’язберігаючої компетентності учнів.


    Методична рада постійно протягом року надає реальну дієву допомогу всім членам педагогічного колективу у підготовці до проведення педагогічних рад, відкритих уроків.
Усі рішення, прийняті педагогічни​ми радами, допомагають скоригувати роботу пе​дагогічного колективу школи, направити її на рі​шення проблем, які диктує сьогодення, на підвищення якості освіти, вдоско​налення навчально-виховного процесу.
    З метою вивчення стану викладання предметів в школі складений перспективний план на п’ять років з 2015по 2020 рік. На його основі складається план вивчення стану викладання предметів на поточний рік, який відображається у річному плані роботи і здійснюється за таким етапами:

​ Підготовча робота адміністрації.

​ Індивідуальна робота з учителем.

​ Відвідування циклу уроків.

​ Вивчення позакласної роботи з предмета.

​ Аналітична та узагальнююча робота адміністрації.

​ Обговорення підсумків контролю з учителем.

     Підвищенню педагогічної майстерності та розповсюдженню досвіду роботи вчителів сприяв  розгляд  педагогічних наробок вчителів, які атестуються, на предметодичних методтчних об’єднаннях.
Багато уваги приділяється вивченню питань вікової психології учнів. На психолого-педагогічних семінарах розглядалися питання, пов’язані з розвитком індивідуальних особливостей учнів.

     Запроваджений дієвий контроль за ефективністю використання вчителями різних методик, технологій навчання предмету, відстеження їх впливу на результати навчання, а також чіткий контроль та встановлення зв’язку між відвідуванням занять та якістю знань учнів, своєчасне виставлення оцінок як у журнал, так і у щоденники учнів.
Проведення районних зрізів з математики підтвердило відповідність оцінок за виконання контрольних робіт з семестровими оцінками, виставленими вчителем.


    У 2016-2017 навчального року виховна робота була спрямована на вирішення  виховної проблеми: «Загальнолюдські цінності в духовному розвитку особистості», на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров`я», «Про охорону дитинства», Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДУ серед населення, Конвенції про права дитини, Рішення Генеральної Асамблеї ООН щодо сімейно-родинного виховання.

 Основними завданнями виховної роботи були такі: розвиток особистісного потенціалу,  самостійності та ініціативи  в учнів за рахунок  впровадження виховних технологій і залучення позаурочних освітніх ресурсів, формування освітніх компетентностей  через встановлення моральних принципів, формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя з високою національною свідомістю; сприяння вихованню родинно – сімейної культури, вивчення та збереження звичаїв, обрядів, народних традицій; робота по розвитку соціальної активності вихованців через різні форми учнівського самоврядування, впровадження проектної діяльності.

Основні напрямки виховної роботи:

- громадянське виховання;

- моральне виховання;

- превентивне виховання;

- екологічне виховання;

-військово-патріотичне виховання;

- профорієнтаційна робота та трудове виховання;

- родинно-сімейне виховання;

-художньо-естетичне виховання;

- туристсько-краєзнавча діяльність;

- розвиток творчих здібностей.

Завданнями виховної роботи школи у 2016-2017 н.р.  були:

· набуття учнями школи соціального досвіду, формування у вихованця позиції бути гідним прийняти естафету людської духовності;

· успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, залучення молоді до національної і світової культури;

· формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», Програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», заходів щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Пріоритетним  вважалося створення такої  виховної системи школи, що дала можливість забезпечити всебічний і гармонійний розвиток особистості.

Кожний місяць у навчальному закладі був присвячений реалізації певного проекту: вересень – «Не споглядати й говорити, а вершити і творити»,  жовтень – «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки», листопад – „Домашнє вогнище родинне – оселя наша і сім’я», грудень – «Люблю я свій народ, ціную його мову», січень - „Від громадянина України - до громадянина Землі”, лютий - „Моральність - основа моїх знань”, березень - „Моя родина - історії краплина”,  квітень - „Себе я бачу в дзеркалі природи”, травень - „Згадаймо ті полум’яні роки”.

У ході місячників, декад, предметних  та тематичних  тижнів було заплановано і проведено чимало заходів: виставки малюнків, плакатів, конкурси, творчих робіт та ін.

Виховання молодого покоління – це не лише система цілеспрямованого й планомірного формування світогляду, ціннісних орієнтацій, почуттів, волі й характеру молоді, але й адаптації  її в соціальному середовищі. Виховувати дитину  - це, передусім знати її душу, бачити й відчувати її індивідуальний світ.

Низка різноманітних виховних колективних заходів націлена була саме на те, щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховувати в них естетичні смаки, розкривати нові таланти.

Учні школи брали активну участь у районних конкурсах, де мали непогані результати.

Учні школи брали участь у, «Правознавчому брей-ринзі», де показали непоганий результат, також взяли участь у «КВК» та різних заняттях для учнівського активу.

У школі створено систему виховання здорового способу життя, яка сприяє розвитку фізичних здібностей учнів. Один із напрямків цієї системи – мережа спортивних секцій: туризму, футболу, баскетболу, «Козацького гарту». Учні нашого закладу стають призерами та переможцями районних спортивних змагань. Традиційними спортивними святами  нашої шкільної родини стали свята «Лицарський турнір»,  «Козацькі забави» та «Веселі естафети» (для учнів 2-4 класів). Ми пишаємося тим, що наша   виховна система направлена на пропаганду здорового способу життя, адже людина майбутнього – це естетично та фізично вихована дитина сьогодні.

 У школі започаткована своєрідна  система  організації дозвілля школярів, під час  якого діти мають можливість  реалізувати себе як компетентну особистість. Для них організовуються  новорічні дискотеки, різні заходи .

У школі  у 2016-2017 н.р. працювала  рада з профілактики правопорушень учнів, яка складалася з представників педагогічного колективу, батьків і старшокласників. Адміністрація школи, класні керівники, учителі-предметники, практичний психолог, а також соціальний педагог індивідуально працювали із батьками  таких учнів. За кожним вихованцем, який перебував на внутрішкільному обліку, було  закріплено педагога-наставника, що проводив із ним індивідуальну роботу щодо корекції його поведінки й навчальних досягнень; була заведена індивідуальна картка, в якій фіксуються загальні відомості про учня та його сім’ю і робота , яка з ним проводилася. Щомісяця проводилися дні правових знань, які проходили за окремим планом.

З метою покращення стану здоров’я учнів проводилося медичне обстеження дітей. Класними керівниками, вчителями-предметниками проводилися години спілкування, бесіди, виховні заходи щодо формування навичок здорового способу життя.

Важливою ланкою діяльності педагогічного колективу є організація роботи з батьками. За планом роботи школи проводилися класні батьківські збори. Батьки запрошувалися для участі в проведенні різноманітних свят, заходів.

Щоб зацікавити учнів громадською роботою школи, мати високі досягнення творчої атмосфери в дитячих колективах учнівська організація проводить рейтинг серед класів. Результатом грамотно організованої колективно-творчої роботи завжди є  випускник, у якого сформовано  достатній для  забезпечення  його самостійності в різноманітних сферах  життєдіяльності  рівень соціальної зрілості; це здорова (фізично, духовно, психічно) людина, творча особистість із розвиненою потребою в самореалізації й самовдосконалості, з гуманістичним  світоглядом і почуттям відповідальності за долю України, її народу, людства.   

А отже, пріоритетними напрямками у виховній  роботі 2017-2018 н.р. будуть:

реалізація Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України;

системний підхід до управління виховним процесом школи, постійне оновлення його змісту, якісна реалізація концепції НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ;

звернення уваги на рівень навчально-методичного та інформаційного супроводу організації виховного процесу за міжнародними та всеукраїнськими програмами й проектами; 

розроблення класними керівниками авторських програм виховної роботи з учнівськими колективами;

вироблення системи роботи школи з навчання представників батьківської громадськості основам відповідального батьківства, правової культури, формування навичок здорового способу життя у дітей, профілактики асоціальної поведінки.

забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог;

підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу;

забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль;

посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом;

розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.;

оптимізація змісту і форм виховного процесу.

збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.;

попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість;

формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі;

розвиток колективної творчої діяльності школярів.

утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;

усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

формування мовленнєвої культури;

спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

 

     В  Великоберезянській  ЗОШ І-ІІІ ступенів діє кабінетна система.
     Класи укомплектовані учнівськими меблями відповідно до ростових вимог. Меблі промарковані.
     Протягом 2016-2017 навчального року. За сприяння депутата ВР Гудзенка В.І. було придбано ,  кольоровий принтер, меблеву стінку, мультимедійний центр.  Посильну допомогу школі надають місцеві підприємці та  голова села Кучеренко В.О.
     В бібліотеці книги розміщені на книжкових стелажах, бібліотечний фонд становить: 3679
Забезпеченість підручниками становить: 1-4 класи – 100 %, 5- 9 класи – 100% Проблемним питанням залишається   отримання книг на класи, де учні навчаються за новою пограмою, хоч замовлення через репозитарій  проводиться  вчасно.
     Харчування учнів здійснюється в їдальні школи, яка знаходиться в окремому приміщенні, згідно державним санітарним правилам і нормам влаштування та утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Їдальня обладнана інвентарем, каналізацією, водогоном.
Учні початкових класів та пільгових категорій харчуються безкоштовно, за рахунок бюджету сільської ради.
     Двотижневе меню рекомендоване відділом освіти та погоджене з санепідемстанцією.  Асортимент обідів різноманітний. 
     Учні 5 - 11 класів харчуються за рахунок батьків. Двотижневе меню затверджене адміністрацією школи  за погодженням з санстанцією.
Учні харчуються на великій перерві. Посуду  для харчування учнів достатньо.  Посадкових місць у їдальні на 80 учнів. 
     Заклад має  2  комп’ютерних  класи з кількістю ПК - 20. Кабінети мають санітарний паспорт і відповідає санітарним вимогам для проведення навчально-виховного процесу.
 
     В школі  існує локальна мережа.  Всі учні використовують ресурси мережі для пошуку інформації.  Всі ПК підключені до  мережі Інтернет.  Є у наявності електронні засоби навчального призначення, які мають гриф МОНУ.
     У закладі  є сканер, 2 МФУ, принтер, 2 мультимедійні проектори.  Більшість вчителів використовують  комп’ютерні технології і  проводять уроки з використанням ІКТ.

     З метою збереження та зміцнення матеріально-технічної бази для покращення навчально-виховного процесу було здійснено ряд заходів по зміцненню матеріально-технічної бази школи за звітний  період, залучено додаткових коштів:
Кошти Великоберезянської сільської ради  на харчування учнів початкових класів та учнів соціально незахищених категорій –  71708  грн.:
    Спонсорські – 31 000 грн.:
    на ремонт приміщень школи загального користування використано матеріалів на еквівалентну суму – 15 000 грн.;
    господарські витрати,   відрядження  учнів,  обслуговування  принтерів – 16 000грн.
   
Бюджетні - 2 009 000 грн. :
Спеціальний фонд – 59 000грн. – на закупівлю 2 газових котлів.


На наступний рік ланується встановлення комп’ютерів в навчальних кабінетах та плазмових телевізорів в початкових класах
Завдання на наступний навчальний рік такі:
     1.  Покращувати  знання  учнів за рахунок впровадження в практику роботи учителів досягнень інноваційних технологій, використання позаурочної роботи з учнями, які мають достатній та середній рівні навчальних досягнень.
     2. Учителям школи систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, особливо над використанням інтерактивних  та інформаційно - комунікативних технологій.
     3. Адміністрації школи продовжувати роботу по зміцненню та оновленню матеріальної бази школи, поновити меблі в класних кімнатах, продовжувати проведення роботи по залученню коштів для придбання сучасного інноваційного обладнання, зменшення енергоспоживання школи (заміна джерел освітлення, заміна вікон в корпусі початкової школи по можливості).
     5. Удосконалювати спільну роботу педагогічного колективу та батьків щодо виховання підростаючого покоління, виховання поваги у молодого покоління до Конституції України, державних символів, любові до рідної землі, української мови, національної культури та традицій, висвітлення історії розвитку України як правової, соціальної, демократичної країни.
     6. Продовжити спільну роботу педагогічного колективу школи та батьків щодо залучення учнів до здорового способу життя, охоплення дітей 100 % гарячим харчуванням, недопущенням дитячого травматизму як під час навчально-виховного процесу, так і у побуті.

 

Автор : joomla блоги